Transport Finance Center

Sprzedaż: +48 504 660 300       Skup: +48 697 652 516
Ubezpieczenia Leasing: +48 501 447 050
Opoczyńska 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

 

1) zamieszczone w ogłoszeniach informacje o proponowanych ruchomościach nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

2) Spółka TFC pośrednicząca w sprzedaży ruchomości nie ponosi odpowiedzialności za jej wady fizyczne (jawne i ukryte) oraz prawne

3) Spółka TFC nie udziela rękojmi na zakupioną ruchomość w rozumieniu art…

4) kupujący nieruchomość od Spółki TFC bierze na siebie ciężar wszelkich opłat związanych z rejestracją i dopuszczeniem pojazdu do ruchu

5) zawarcie transakcji jest równoznaczne z akceptacją przez kupującego stanu technicznego i prawnego nabywanej ruchomości oraz z oświadczeniem, iż nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu

6) od momentu zawarcia transakcji kupujący odpowiada za wszelkie koszty związane z użytkowaniem ruchomości w tym w szczególności koszty związane z transportem do miejsca przerejestrowania

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY OFERTOWEJ

 

Spółka TFC sprzedaje ruchomości w formie ofertowej z zachowaniem poniższych zasad:

1) zamieszczone w ogłoszeniach informacje o proponowanych ruchomościach nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego

2) zainteresowany zakupem klient powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na określoną ruchomość w siedzibie firmy w Tomaszowie Maz. ul. Opoczyńska 5-9 oraz uiścić zaliczkę w kwocie 10% oferty.

3) fakt złożenia takiej oferty jest informacją, że zainteresowany zakupem zapoznał się osobiście ze stanem technicznym i prawnym ruchomości, wyposażeniem, kompletnością, dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń

4) jedynym kryterium wyboru oferty zakupu jest cena. Oferta zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni. W przypadku braku zgody na sprzedaż ruchomości za kwotę zaproponowaną w ofercie, klient może złożyć inną wyższą ofertę lub zrezygnować z zakupu, wtedy zaliczka zostanie bezzwłocznie zwrócona klientowi. Natomiast w przypadku zgody zostanie zaliczona na poczet ceny

5) spółka TFC zastrzega sobie prawo do wycofania ruchomości ze sprzedaży bez podania przyczyny

6) sprzedaż ruchomości następuje na podstawie faktury VAT, natomiast płatność za ruchomość na podstawie faktury pro-forma

7) odbiór zakupionej ruchomości uzgadniany jest po potwierdzeniu wpływu całej ceny sprzedaży brutto na wskazane konto bankowe

8) kupujący akceptuje fakt, iż sprzedawana ruchomość jest rzeczą używaną, a spółka TFC nie udziela gwarancji i wyłącza prawo rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego

9) spółka TFC nie uzupełnia braków w kompletności i w wyposażeniu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych ruchomości

 

PORADNIK DLA KUPUJĄCEGO W DRODZE LICYTACJI KOMORNICZEJ

 

W jaki sposób można dowiedzieć się o planowanych sprzedażach?

Obwieszczenie o licytacji, co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem, ogłaszane jest w budynku właściwego sądu rejonowego, w lokalu właściwej gminy oraz dzienniku poczytnym dla miejscowości, w której licytacja się odbywa. Ponadto informacja zamieszczana jest na stronie Krajowej Rady Komorniczej www.komornik.pl

Od kiedy osoba, która wygrała przetarg staje się właścicielem?

Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych (zapłata reszty ceny) sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności.

W jaki sposób można uzyskać informację o sprzedaży?

Oprócz szczegółowych danych zawartych w ogłoszeniu o licytacji, informacji może udzielić właściwy komornik lub bank. Ponadto komornik ustala termin, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać przedmiot licytacji lub przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc przystąpić do licytacji?

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania (podanej w obwieszczeniu), najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W licytacji może uczestniczyć każda osoba, posiadająca zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem: dłużnika, komornika, ich małżonków, dzieci, rodzeństwa oraz osób obecnych na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego (np. cudzoziemiec), a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia licytacji.

W jaki sposób można zgłosić się na licytację?

Ogłoszenie o terminie i miejscu licytacji podane jest w obwieszczeniu o licytacji, tj. w budynku właściwego sądu rejonowego, w lokalu właściwej gminy oraz dzienniku poczytnym dla miejscowości, w której licytacja się odbywa. Ponadto informacja zamieszczana jest na stronie Krajowej Rady Komorniczej www.komornik.pl Przystępując do przetargu należy okazać dokument tożsamości celem potwierdzenia tożsamości licytanta. Osoby przystępujące do licytacji, jako pełnomocnicy, powinny okazać dokument pełnomocnictwa urzędowo poświadczony (np. przez notariusza).

W jaki sposób odbywa się licytacja?

Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Licytacja odbywa się ustnie, a postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Co dzieje się z wpłaconą rękojmią w przypadku nie wygrania licytacji/nie przystąpienia do niej?

Licytantom, którym nie udzielono przybicia rękojmię zwraca się niezwłocznie. Dotyczy to również licytantów, którzy wpłacili rękojmię, ale nie wzięli udziału w licytacji.

Co oznacza zwrot cena wywołania?

Cena wywołania to najniższa cena za jaką można kupić przedmiot licytacji. Od kwoty wywołania rozpoczyna się każdorazowa licytacja.

Jaka jest najniższa cena, za którą można nabyć przedmiot licytacji?

Najniższa cena, za którą można nabyć przedmiot licytacji to 3/4 sumy oszacowania przy pierwszej licytacji i 2/3 sumy oszacowania w przypadku drugiej licytacji.

Co w sytuacji wygranej licytacji?

Po zamknięciu licytacji sędzia, nadzorujący przetarg, wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

W jakim terminie po wygraniu licytacji nabywca zobowiązany będzie do wpłaty pozostałej części ceny?

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu nabywca ma obowiązek niezwłocznej wpłaty ceny nabycia pomniejszonej o wpłaconą rękojmię. W zasadach licytacji może być ustalony inny termin wpłaty. Jeśli nabywca nie uiścił ceny w terminie, wówczas traci wpłaconą rękojmię. Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu, ogłoszenie postanowienia może zostać odroczone przez sąd, z ważnych przyczyn.

 

Dodaj komentarz